Doede Veeman

Myn namme is Doede Veeman en ik bin hikke en tein op de pleats "Unia State" op Franjumbuorren ûnder Marsum. As jonkje ha`k in skoftsje akkordeonles hân, mar dat like net safolle op te smiten. Ik seurde dan ek wakker om in gitaar, want dat like my folle moaier ta. Doe`t ik fjirtjin jier waard krige ik myn earste gitaar en sûnt dy tiid haw ik altyd mei it gitaarspyljen ompield.....

Video's van Doede Veeman