Achmea Culpa

"Krimp" is de opfolger fan de s˙ksesfolle produksjes "Katarsis" en "Kredo". Trije kroechteaterstikken skreaun troch keunstner Gerrit Breteler. "Krimp" sil wer rûnom yn de provinsje yn kafees, teaters en doarpshuzen spile wurde.

De gefolgen fan de ynsette krimp op it Fryske plattelân biede gen˘ch ynspiraasje om de besikers fan kafee 'De Bûnte Bok' harren ferhaal dwaan te litten Mei humor en tragyk, rymjende taal, skilderkeunst en bisûndere muzyk sil dizze foarstelling de task˘ger ferliede ta neitinken, meidwaan en it ˙troppen fan: "Lift up thy voice, be not afraid"

Video's van Achmea Culpa